- Privacybeleid

 

Aangenaam Medisch Pedicurepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Aangenaam Medisch pediurepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Aangenaam Medische Pedicurepraktijk is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

 

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten/patiënten of leveranciers worden door Aangenaam Medisch Pedicurepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinden;

-         Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-         Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

-         Rechtstreeks declareren van de behandeling bij zorggroep, podotherapeut of zorgverzekeraar

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Aangenaam Medisch Pedicurepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Voornaam;

-         Tussenvoegsel;

-         Achternaam;

-         Meisjesnaam;

-         Adres

-         Postcode en woonplaats

-         Telefoonnummer;

-         E-mailadres;

-         Geslacht;

-         Naam huisarts of behandelend arts;

-         BSN nummer.

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) uw voeten. Deze foto’s zijn alleen bestemd voor Aangenaam Medisch Pedicurepraktijk en na uw toestemming te delen met andere zorgdiscipline's zoals huisarts of podotherapeut. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels beter worden beoordeeld.

Uw persoonsgegevens worden door Aangenaam Medisch Pedicurepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

-         Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.